The passport to the world of success

         iPREP: International Preparatory Program (iPREP) เป็นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน ให้แก่นักเรียนที่ จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ได้เรียนเสริมในวิชาที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี โดยเปิดรับนักเรียนทั้งที่มีพื้นฐานภาษาจีน และไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ซึ่งในหลักสูตรจะประกอบด้วย

Language Confidence

จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะ ทางภาษาจีนพื้นฐาน ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน รวมถึงเข้าใจภาษาจีนในบริบทที่แตกต่างกันไปในแต่ละสายการเรียนทำให้ผู้เรียนได้เกิดการประยุกต์ใช้จริงและสามรถสอบวัดระดับ(HSK)ที่เป็นการันตีได้ว่าผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง

Academic Preparedness

ผู้เรียนจะได้ปรับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เศรษศาสตร์และการบริหารธุรกิจให้เทียบเท่าระดับสากลเพื่อรองรับบทเรียนที่ต้องเจอในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

Cultural Adaptability

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบและวัฒนธรรมทางการศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศจีนเผื่อสามารถที่จะปรับตัวและเข้าใจในการดำรงชีวิตระหว่างการศึกษา

Program ความรู้พื้นฐาน ระยะเวลาเรียน ปิดรับสมัคร สมัครเรียน
A 10 เดือน
เริ่ม กันยายน – กรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม
B HSK 3 ขึ้นไป 4 เดือน
เริ่ม มีนาคม – กรกฎาคม
เดือนกุมภาพันธ์
C HSK 4 ขึ้นไป 3 เดือน
เริ่ม พฤษภาคม – กรกฎาคม
เดือนเมษายน