Scholarship

      ทุนในประเทศจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น ทุนรัฐบาลจีน ทุนสถาบันขงจื้อ ทุนรัฐบาลท้องถิ่น ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ทุนมหาวิทยาลัยจีน ทุนจากภาคเอกชน เป็นต้น โดยแต่ละปีจะมีนักเรียนนักศึกษาต่างชาติได้รับทุนเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 ทุน (2017) ซึ่งการพิจารณาจัดสรรทุนจะแตกต่างกันตามหลักการและวัตถุประสงค์ของประเภทของทุนที่ได้รับ

ทุนรัฐบาลจีน
China Scholarship Council (CSC)

 

       ทุนรัฐบาลจีน หรือ CSC (China Scholarship Council) จะมีทุนทั้งระดับ ปริญญาตรี โท เอก และทุนการเรียนภาษา 1 ปี หากผู้ที่สมัครขอรับทุนสามารถในระดับปริญญามีความประสงค์อยากจะเรียนปรับพื้นฐานทางภาษาก่อนเข้าเรียนจริงก็สามารถแสดงยื่นขอทุนเรียนภาษาก่อนได้เป็นระยะเวลา 1-2 ปี ตามแต่ความจำเป็น อย่างไรก็ตามการจะได้ทุนหรือไม่อย่างไรจะขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการตามความเหมาะเป็นกรณีๆไป

ทุนสถาบันขงจื้อ

      ทุนการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Office Of Chinese Language Council International : TOCLCI ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีนที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศต่างๆ ซึ่งจะมอบทุนการศึกษาสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนจากประเทศที่มีความร่วมมือกัน สาขาวิชาที่สามารถเลือกเรียนก็จำกัดอยู่ในสายของการเรียนการสอนภาษาจีน หรือสายภาษาศาสตร์เท่านั้น

 

ทุนการศึกษาอื่นๆ

 

      นอกเหนือไปจากทุนรัฐบาล และทุนของสถาบันขงจื้อ ก็จะมีอื่นๆ เช่น ทุนรัฐบาลท้องถิ่น ทุนมหาวิทยาลัย ทุนจากบริษัทหรือองค์กรวิสาหกิจ โดยทุนต่างๆ เหล่านี้จะมีเงื่อนไขของทุน และเงื่อนไขของผู้เข้าสมัครที่แตกต่างกัน แต่โดยหลักการ และรูปแบบก็จะไปในทิศทางเดียวกันกับทุนรัฐบาลจีน และทุนสถาบันขงจื้อนั่นเอง โดยผู้สมัครจะต้องติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่สนใจเป็นประจำ และเตรียมเอกสาร เช่น แผนการเรียนของตัวเอง ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นต้น