Scholarship

      ทุนในประเทศจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น ทุนรัฐบาลจีน ทุนสถาบันขงจื้อ ทุนรัฐบาลท้องถิ่น ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ทุนมหาวิทยาลัยจีน ทุนจากภาคเอกชน เป็นต้น โดยแต่ละปีจะมีนักเรียนนักศึกษาต่างชาติได้รับทุนเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 ทุน (2017) ซึ่งการพิจารณาจัดสรรทุนจะแตกต่างกันตามหลักการและวัตถุประสงค์ของประเภทของทุนที่ได้รับ

โควต้าทุนโครงการพิเศษ
เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาชาวไทยที่มีความสนใจศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้ทั้งแบบเต็ม จำนวนหรือทุนบางส่วน ในระดับปริญญาตรี โท และเอก แบ่งตามสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาบริหารธุรกิจ วิศกรรม และชีววิทยา
ทุนรัฐบาลจีน China Scholarship Council (CSC)
ทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนการเรียนภาษา 1 ปี หากผู้ที่สมัครขอรับทุนสามารถในระดับ ปริญญามีความประสงค์อยากจะเรียน ปรับพื้นฐานทางภาษาก่อนเข้าเรียนจริงก็ สามารถแสดงยื่นขอทุนเรียนภาษาก่อนได้ เป็นระยะเวลา 1-2 ปี ตามแต่ความจำเป็น
ทุนสถาบันขงจื้อ
ทุนการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาจีนนานาชาติ (Office Of Chinese Language Council International : TOCLCI ทุนการศึกษาสำหรับ ครูผู้สอนภาษาจีนจากประเทศที่มีความร่วมมือกัน สาขาวิชาที่สามารถเลือกเรียนก็จำกัดอยู่ในสาย ของการเรียนการสอนภาษาจีน หรือสาย ภาษาศาสตร์เท่านั้น
ทุนการศึกษาอื่นๆ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นเช่น ทุนรัฐบาลท้องถิ่น ทุนมหาวิทยาลัย ทุนจากบริษัทหรือองค์กรวิสาหกิจ โดยผู้สมัครจะต้องติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่สนใจเป็นประจำ และเตรียมเอกสาร เช่น แผนการเรียนของตัวเอง ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นต้น
ทุนรัฐบาลจีน China Scholarship Council (CSC)
ทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนการเรียนภาษา 1 ปี หากผู้ที่สมัครขอรับทุนสามารถในระดับ ปริญญามีความประสงค์อยากจะเรียน ปรับพื้นฐานทางภาษาก่อนเข้าเรียนจริงก็ สามารถแสดงยื่นขอทุนเรียนภาษาก่อนได้ เป็นระยะเวลา 1-2 ปี ตามแต่ความจำเป็น
ทุนสถาบันขงจื้อ
ทุนการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาจีนนานาชาติ (Office Of Chinese Language Council International : TOCLCI ทุนการศึกษาสำหรับ ครูผู้สอนภาษาจีนจากประเทศที่มีความร่วมมือกัน สาขาวิชาที่สามารถเลือกเรียนก็จำกัดอยู่ในสาย ของการเรียนการสอนภาษาจีน หรือสาย ภาษาศาสตร์เท่านั้น
ทุนการศึกษาอื่นๆ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นเช่น ทุนรัฐบาลท้องถิ่น ทุนมหาวิทยาลัย ทุนจากบริษัทหรือองค์กรวิสาหกิจ โดยผู้สมัครจะต้องติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่สนใจเป็นประจำ และเตรียมเอกสาร เช่น แผนการเรียนของตัวเอง ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นต้น